MLS Tour Schedule

1st Tuesday Tour – Areas 10 and 12-16    Cottonwood
3rd Tuesday Tour – Areas 11 and 17        Cornville
1st Wednesday Tour – Areas 20-23          Camp Verde
2nd Wednesday Tour – Areas 30-33        Rimrock/Lake Montezuma
1st Thursday Tour – Areas 40, 41, 44       Sedona
2nd Thursday Tour – Areas 42, 43           Sedona
3rd Thursday Tour –  Areas 45 and 46     VOC East side of SR 179
4th Thursday Tour –  Areas 45 and 46     VOC West side of SR 179
5th Thursday Tour – NO TOUR